2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6099977

Statystyki

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w trzeciej klasie gimnazjum i ósmej szkoły podstawowej, poprzedzone jest rocznym przygotowaniem przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania. Zapisy odbywają się rok wcześniej w czerwcu. Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej. Kandydat przez rok uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach w grupach i raz w miesiącu we wspólnej Mszy Św. z homilią i konferencją. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest uczestnictwo w w/w spotkaniach, katechezie szkolnej, niedzielnej Mszy Św., spowiedź, udział w nabożeństwach, modlitwa osobista oraz zaliczenie egzaminu końcowego. Dokumentem koniecznym jest skrócony odpis aktu chrztu. W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest ks. Sebastian Sobkowiak MSF

Termin bierzmowania: 30 sierpnia 2020 - godz. 12.00

Do sakramentu bierzmowania przystępujemy w stanie łaski uświęcającej. Także świadkowie bierzmowania (dla dziewcząt - kobieta, dla chłopców - mężczyzna) uczestniczą w pełni w ofierze Mszy św. i przystępują do Komunii św.

Informacje na temat bierzmowania osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.


Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii przebiega w sposób następujący:

Uczniowie klas VII SP

  • Prowadzą indeks formacji młodzieży diecezji rzeszowskiej, „zbierając podpisy” w pierwszy piątek miesiąca.
  • Przystępują wtedy do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestniczą we Mszy św.

Uczniowie klas III Gimnazjum i VIII SP

  • Prowadzą indeks formacji młodzieży diecezji rzeszowskiej, „zbierając podpisy” w pierwszy piątek miesiąca.
  • Przystępują wtedy do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestniczą we Mszy św.
  • Ponadto biorą udział w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych wyznaczonych przez księdza prowadzącego (wkładka do indeksu).
  • Gromadzą się na spotkaniach:

- Raz w miesiącu z kapłanem

- Co dwa tygodnie z animatorami w grupach

- Uczestniczą z zaangażowaniem w katechezie szkolnej

  • Zdają egzamin na podstawie „katechizmu dla bierzmowanych”, zaliczając jego treść.

 

Katechizm Kościoła Katolickiego (1315 – 1321)

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17).

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

Na Wschodzie sakramentu bierzmowania udziela się bezpośrednio po chrzcie, a po nim następuje uczestnictwo w Eucharystii. Ta tradycja uwypukla jedność trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W Kościele łacińskim udziela się bierzmowania po osiągnięciu „wieku używania rozumu”. Jego udzielanie jest zazwyczaj zarezerwowane dla biskupa, aby wskazać w ten sposób, że bierzmowanie umacnia więź z Kościołem.

Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki szafarza i słowami: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Jeśli bierzmowanie nie jest celebrowane razem z sakramentem chrztu, jego więź z chrztem zostaje wyrażona między innymi przez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Celebracja bierzmowania podczas Eucharystii sprzyja podkreśleniu jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.